TerugDit overzicht is bedoeld als discussiestuk. Aarzel niet om eventuele opmerkingen of aanvullingen te mailen naar cr.vanhattum@quicknet.nl
Als een aanvulling wordt opgenomen in de genealogie wordt uw naam in de "Hall of Fame" vermeld.
Parenteel van Lubbert van Hattem

 

Dit overzicht is gebaseerd op het artikel "De hertogin van Chandos, Lydia Catharina van Hattem, en haar voorgeslacht" door Mr.Dr. J.C. Maris van Sandelingenambacht in de Nederlandsche Leeuw 1956, kolom 101-122.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Lubbert van Hattem {H-Kampen-1},

                 één zoon:

1.              Peter van Hattem, geb. circa 1390, ovl. na 03‑1473, volgt II [blz. 1].

 

Generatie II

 

 

II.              Peter van Hattem, zn. van Lubbert van Hattem (I), geb. circa 1390, ovl. na 03‑1473, relatie met Fie Schuersack, vermeld in het necrologium der St. Nicolaaskerk te Kampen kl. Decembris.

                 Peter was poorter van Kampen 1412, raad, schepen en burgemeester aldaar 1426-1463, gezant der stad bij de Hanse o.a. 25-7-1449 en 24-6-1450, in de kamerverklaring van bisschop David van Bourgondië te Vollenhoven 6-10-1460, te Deventer 22-10-1460, verkocht 10-3-1473 met Albert Schuersack hun helft van huis en erf aan de Nieuwestraat gelegen tussen Peter Lubberts en de St. Jacobssteeg.

                 Uit deze relatie:

1.              Lubbert Peters van Hattem, geb. circa 1425, ovl. in 1502, volgt III [blz. 1].

 

Generatie III

 

 

III.              Lubbert Peters van Hattem, zn. van Peter van Hattem (II) en Fie Schuersack, geb. circa 1425, ovl. in 1502, relatie met Kunera van Enss (?), ovl. op 15‑04‑1496 met haar man lid der St. Kunera-memorie Kampen, vermeld in het necrologium der St. Nicolaaskerk aldaar kl. Aprilis.

                 Memoriem O.L. vrouwe-memorie te Kampen 1462, lid St. Kunera-memorie aldaar, ingeschreven voor 1476 (volgens dit register overleden 1501), na zijn vader raad, schepen, burgemeester aldaar 1464-1502, bezegelde 14-10-1465 de overeenkomst tussen de bisschop van Utrecht en de drie IJsselsteden betreffende het slot Vollenhoven, in de bisschoppelijke kamerklaring 1492-1495, was gegoed achter het middenblok Oestenwolde te Kampen 1462, verkocht met Kuijnere, zijn vrouw, een rente uit land in het kerspel IJselham 12-5-1465, mutueel testament Kampen d.d. 9-1-1483, wonend in een van twee aan Kunera toebehorende huizen naast Geert Borchards op de hoek Oldestraat en de steeg lopend langs Onze L.V. kerkhof.

                 Uit deze relatie:

1.              Peter Lubberts van Hattem, geb. circa 1450, ovl. in 1505, volgt IVa [blz. 1].

2.              Mr. Ludolf Lubberts van Hattem.

                 Memoriem O.L. Vrouwenmemorie te Kampen 1490.

3.              Evert van Ensse, ovl. in 1522, volgt IVb [blz. 2].

4.              Peter Lubberts de jonge van Hattem, ovl. voor 1518, volgt IVc [blz. 2].

 

Generatie IV

 

 

IVa.          Peter Lubberts van Hattem, zn. van Lubbert Peters van Hattem (III) en Kunera van Enss (?), geb. circa 1450, ovl. in 1505, relatie(1) met Armgard van Wilsum, ovl. voor 1481.

                 Memoriem O.L. Vrouwe-memorie te Kampen 1503, ingeschreven lid in de "Schepenmemorie" 1489, volgde zijn vader als schepen op 1503.

                 Uit deze relatie:

1.              Hendrik Peters van Hattem.

                 Op 24-3-1481 kocht juffer Gloria van Wilsum, bagijn in het convent bij St. Nicolaaskerkhof een tins ten behoeve van van de kinderen van wijlen haar zuster Armgard verwekt bij Peter Lubberts.

                 Op 15-2-1490 verkocht Hendrik Peters deze tins, waarvan de akte bezegeld werd door zijn oldevader Lubbert Peters en Hendrik Hoff, zijn neef (Tijdrek. reg. van Overijssel).

 

                 Peter Lubberts van Hattem, relatie(2) met Aleijt, ovl. tussen 1511 en 1532.

                 Uit deze relatie:

1.              Lubbert van Hattem, volgt V [blz. 3].

2.              Maria van Hattem, zuster in het klooster te Brunnepe 1548, legataris van haar broer Gooswijn.

3.              Ghese van Hattem, ovl. na 1568, relatie(1) met Tije, tr. (2) voor 1518 met Johan Kruse, ovl. in 1567 ingeschreven lid "Schepenmemorie" te Kampen 1507, schepen 1509 en burgemeester aldaar, rentmeester van Salland 1521; zn. van Herman Kruse en Stijne.

4.              Gooswijn van Hattem, ovl. op 01‑06‑1550.

                 Begraven in de kelder van de dekaan Suckerode in de kapel van Montfoort, kanunnik en thesaurier van Oudmunster in Utrecht, collator vicarie in St. Nicolaaskerk te Kampen, mede-ondertekenaar tractaat van souvereiniteitsoverdracht van het Sticht aan Karel V 1528, aan zijn testament van augustus 1548 werd in dit opstel veel ontleend.

 

IVb.           Evert van Ensse, zn. van Lubbert Peters van Hattem (III) en Kunera van Enss (?), juris doctor, ovl. in 1522, relatie met Jutte van Doetinchem, dr. van Engelbert, heer van de Hoogenhof, schepen van Deventer, en Judith Boevinx.

                 Evert was heer van de Brinck en Heest, bisschoppelijk raad in de kamerverklaring 1494, 1500, 1502, 1510, 1518, 1520, rentmeester van Sallant, getuige op het slot Duurstede als stichts "dienstman" bij de ontvangst door bisschop Philips van Bourgondië van Jacob Goessens van Steenwijckerwolt, die tot dusverre "vrij" was, tot dienstman 17-4-1512, beleend met het goed te Catreep onder Vollenhove 1504, met Oesterbersinge onder Steenwijckerholt 1506, met elf dagmaat land te Baerle 1511, met Wildingemaet bij de dijk te Vollenhove 1518 (zie Tijdrekenkundig Register van Overijssel), bemiddelde namens de bisschop in de toloorlog tussen Kampen en Zwolle 1520.

                 Uit deze relatie:

1.              Lubbert van Ensse, ovl. te Kampen in 1553.

                 Lubbert was ingeschreven lid schepenmemorie te Kampen 1535, schepen en burgemeester aldaar, na dode zijns vaders beleend met het goed te Catreep onder Vollenhove en diens andere leengoederen 11-5-1525.

2.              Engelbert van Ensse, ovl. te Leeuwarden in 1567.

                 Engelbert was heer van de Brinck en Heest, raad en rentmeester-generaal van Sallant 1535, rentmeester van Vollenhove en Kuinre 1551, kastelein van Coevorden en drost van Drenthe (benoemd door Koning Philips II 30-10-1557).

 

IVc.           Peter Lubberts de jonge van Hattem, zn. van Lubbert Peters van Hattem (III) en Kunera van Enss (?), ovl. voor 1518, relatie(1) met Garbrich, ovl. voor 1518.

                 Peter was ingeschreven lid "Schepenmemorie" te Kampen 1501, gemeenteman voor Utersespel aldaar 1504, hoofdman 1514, schepen der stad 1519.

 

                 Peter Lubberts de jonge van Hattem, tr. (2) in 1518 met Hille Roepers, ovl. in 1519 dr. van Maes Maesz Luijkens en Fenne Everts van Oenden, en weduwe van Johan van Broekhuijsen.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Kunera Peter Lubbertsdr van Hattem.

                 Kunera Peter Lubbertsdr, ook wel naar haar moeder Roepers genaamd, conventuaal zuster in het klooster Clarenwater, legataris van haar neef Gooswijn.

 

Generatie V

 

 

V.              Lubbert van Hattem, zn. van Peter Lubberts van Hattem (IVa) en Aleijt, tr. voor 1508 met Metke NN., ovl. na 1532.

                 Lubbert was ingeschreven in de Schepenmemorie te Kampen 1513, hoofdman, schepen, cameraar, en burgemeester van Kampen 1508-1528, gezant van Kampen bij de Hanse, bij de Bisschop van Utrecht, en bij de Keizer, testeert 28-7-1509, medeondertekenaar van het tractaat van overdracht der souvereiniteit van het Oversticht aan Karel V in 1528, begraven voor het altaar der familie in O.L. Vrouwekerk te Kampen.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Ludolf van Hattem, geb. circa 1510, ovl. op 16‑04‑1554, volgt VI [blz. 3].

2.              Ghese van Hattem, zuster in het convent van Brunnepe 1548, mede-erfgename van haar oom Gooswijn.

3.              Kunera van Hattem, zuster in het convent bij de St. Nicolaaskerk in Kampen.

4.              Evert van Hattem.

5.              Alijt van Hattem.

6.              Mettha van Hattem.

 

Generatie VI

 

 

VI.             Ludolf van Hattem, zn. van Lubbert van Hattem (V) en Metke NN, geb. circa 1510, ovl. op 16‑04‑1554, relatie met N. N..

                 Ludolf van Hattem en N. N.

                 Ludolf was raadsheer in het hof van Overijssel 1553-1554, ontving van zijn oom Gooswijn voor zijn studie de vicarie van St. Maria de Kampen en de proven te Oldenzaal, ontving anno 1528 een prebende van Karel V.

                 Uit deze relatie:

1.              Lubbert van Hattem, volgt VIIa [blz. 3].

2.              Willem van Hattem, geb. te Kampen in 1535, volgt VIIb [blz. 3].

 

Generatie VII

 

 

VIIa.          Lubbert van Hattem, zn. van Ludolf van Hattem (VI) en N. N, relatie met Sara van Deventer, ovl. na 1607.

                 Lubbert van Hattem en Sara van Deventer

                 Lubbert vestigde zich vóór de geboorte van zijn zoon binnen Antwerpen, woonde ald. 1571, keizerlijk notaris en procureur binnen Antwerpen ca. 1580, mede-erfgenaam van zijn oud-tante Ghese te Kampen en van Hansken Willems te Leuven.

                 Uit deze relatie:

1.              Ludolf van Hattem, geb. te Antwerpen circa 1570, ovl. te Antwerpen op 09‑12‑1616, volgt VIII [blz. 3].

 

VIIb.          Willem van Hattem, zn. van Ludolf van Hattem (VI) en N. N, geb. te Kampen in 1535, relatie met Geertgen Jansdr.

                 Uit deze relatie:

1.              Aelbert van Hattem, geb. te Utrecht circa 1570, ovl. in 1610, relatie met Anna Pieck.

 

Generatie VIII

 

 

VIII.           Ludolf van Hattem, zn. van Lubbert van Hattem (VIIa) en Sara van Deventer, geb. te Antwerpen circa 1570, ovl. te Antwerpen op 09‑12‑1616, tr. te Antwerpen (O.L. Vrouwenkerk) op 31‑08‑1603 met Catharina de Roore, ovl. te Antwerpen begr. bij haar man op 11‑02‑1653.

                 Ludolf van Hattem en Catharina de Roore

                 Ludolf is begr. in de Kloosterkerk St. Michiel te Antwerpen. Hij was geboren poorteren stadbode van Antwerpen, gezworen bode Ath (Henegouwen)-Antwerpen en Antwerpen-Zeeland, bewoonde de 'Calcoensche Henne' aan de Bocksteeg, gegoed onder Blankenham bij Zwolle.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Maria van Hattem, ged. te Antwerpen op 13‑12‑1604.

2.              Sara van Hattem, ged. te Antwerpen op 20‑01‑1607.

3.              Margaretha van Hattem, ged. te Antwerpen op 20‑01‑1607.

4.              Ludolf van Hattem, ged. te Antwerpen op 20‑05‑1609, begr. te Dordrecht op 17‑12‑1661, volgt IX [blz. 4].

5.              Joannes van Hattem, ged. te Antwerpen op 21‑04‑1612.

6.              Cathelijn van Hattem, ged. te Antwerpen op 16‑04‑1614.

7.              Anna van Hattem, ged. te Antwerpen op 14‑12‑1616.

 

Generatie IX

 

 

IX.             Ludolf van Hattem, zn. van Ludolf van Hattem (VIII) en Catharina de Roore, ged. te Antwerpen (St Joriskerk) op 20‑05‑1609, Ludolph tr als j.m. 'koordewerker' van Antwerpen, begr. te Dordrecht (Grote Kerk) op 17‑12‑1661, tr. te De Lindt op 14‑06‑1637 met Elisabeth van Dilsen, ged. te Dordrecht in 03‑1615, ovl. dr van Christiaan van Dilsen en Suzanna Wiltens, begr. te Dordrecht op 15‑06‑1665.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Ludolph van Hattem, geb. te Dordrecht in 02‑1641, volgt Xa [blz. 4].

2.              Johannes van Hattem, ged. te Dordrecht op 30‑09‑1645, volgt Xb [blz. 4].

 

Generatie X

 

 

Xa.            Ludolph van Hattem, zn. van Ludolf van Hattem (IX) en Elisabeth van Dilsen, geb. te Dordrecht in 02‑1641, tr. te Dordrecht op 25‑05‑1676 met Margriet Borstel.

                 Uit dit huwelijk:

1.             Elisabeth van Hattem, geb. in 1681, ovl. in 1745, tr. te Dordrecht op 21‑10‑1703 met Pieter Blusse, geb. in 1683, ovl. in 1746.

 

Xb.            Johannes van Hattem, zn. van Ludolf van Hattem (IX) en Elisabeth van Dilsen, ged. te Dordrecht op 30‑09‑1645, tr. te Londen (St. Martin's Organs) op 31‑12‑1683 met Lydia Davall, dr. van Thomas Davall en Anne Pots.

                 Johannes van Hattem en Lydia Davall

                 Johannes van Hattem/John van Hatten kwam uit Amsterdam naar Londen met Willem van Oranje, en huwde Lydia Davall.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Johan van Hatten, ovl. op 07‑01‑1747, volgt XI [blz. 4].

2.              Lydia Catharina van Hatten, geb. in 1692, ovl. in 1750, tr. (1) circa 1711 met haar neef Sir Thomas Davall, zn. van Sir Thomas Davall en Rebecca Danielsdr Burr (uit Amsterdam), Member of Parliament, begr. in 1714, tr. (2) op 14‑04‑1736 met James Brydges, eerste Hertog van Chandos.

 

Generatie XI

 

 

XI.             Johan van Hatten, zn. van Johannes van Hattem (Xb) en Lydia Davall, of St. Clement Danes, ovl. op 07‑01‑1747 (of 7-1-1748), tr. te Lincolns Inn (UK) in 1727 met Elisabeth Ongly, ovl. op 24‑11‑1764 64 jr oud.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Lydia Catharina van Hatten, relatie met Benjamin Bates, medical doctor of Aylesbury.

2.              John van Hatten, geb. te Queen Square (UK) in 1725, ovl. op 04‑12‑1787, volgt XII [blz. 5].

3.              Elisabeth van Hatten of Dinton Hall, tr. in 1753 met rev. James Andrew, Master of Arts, of Driffield Gloucestershire.

 

Generatie XII

 

 

XII.            John van Hatten, zn. van Johan van Hatten (XI) en Elisabeth Ongly, geb. te Queen Square (UK) in 1725 (of 1724), ovl. op 04‑12‑1787,

                 één dochter:

1.              Rebecca Dorsett (van Hatten), natuurlijke dochter, relatie met William Goodall, of Dinton.

 

 

Dit overzicht is gemaakt door:
Catherine R. van Hattum te Bergen NH


Terug naar beginInformatie: cr.vanhattum@quicknet.nl